Strengere regler for innleie fra nyttår 2019

Hefte med maler!

Tips skjema til avdeling

Kontrakt avtale FF NHO 2019

Nå som de nye reglene om innleie har trådt i kraft ønsker vi å sette Arbeidstilsynet i stand til å håndheve dette raskt og effektivt.

Send oss gjerne tips om bedrifter som benytter seg av ulovlig innleie.

Nyttig innhold i tipsene vil være:

  • Konkret adresse og evt prosjektnavn
  • Produksjonsbedriftens navn og/eller org.nr.
  • Utleiebedriftens navn og/eller org.nr.
  • Antall innleide
  • Epost: avd765@fellesforbundet.org

Kontakt oss

Etter massivt press og mobilisering fra fagbevegelsen vedtok Stortinget nye regler om ansettelser og innleie i arbeidsmiljøloven. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2019.

Lovendringene innebærer en innstramming både overfor bemanningsbransjen og arbeidsgivere som ønsker å leie inn arbeidskraft.

Forbudt med nulltimerskontrakter

Det er foretatt en innstramming i hva som er en fast ansettelse. Hensikten er å skape større forutsigbarhet for arbeidstaker. Det innebærer at det må være avtalt et konkret arbeidsomfang, og en stillingsandel eller stillingsprosent som er i samsvar med det.

Krav om landsdekkende tariffavtale for å leie inn arbeidskraft

Utgangspunktet for innleie fra bemanningsforetak er at bedrifter kun kan leie inn i samme grad som en kan ansette folk i midlertidig stilling. Virksomheter bundet av tariffavtale har imidlertid hatt adgang til å leie inn uten begrensningen knyttet til midlertidige ansettelser. Forutsetningen har vært at det er inngått en avtale med tillitsvalgt som representerer et flertall av arbeidstakergruppen hvor det skal leies inn.

Før forhandlinger om innleie kan starte, skal man be om et avklaringsmøte (AML §9-3) med bedriften. Her skal man diskutere bedriftens fremtidige bemanningsbehov og hvordan dette skal løses. Fellesforbundet ønsker flest mulig fast ansatte i bedriften. Det er satt opp 6 kriterier som du skal drøfte med bedriften.

Hvis bedriften ønsker å leie inn ansatte, i stede for å ansette fast, må de innkalle klubben/tillitsvalgt til et forhandlingsmøte om dette etter AML 14-12 (2). Her må klubbe/tillitsvalgt vurdere bedriftens ønske om innleien opp mot Fellesforbundets kriterier for innleie og det som ble kom frem på avklaringsmøte.

Maler for tilltisvalgte:

Nyttige dokumenter for tillitsvalgte

Hvis bedriften leier inn ansatte uten avtale med klubben/tillitsvalgt er dette ulovlig.

Oppstår en slik situasjon må klubben/tillitsvalgt kreve et møte med ledelsen etter HA §2-3

Om bedriften ikke da avslutter innleie, må det skrives tvisteprotokoll som umiddelbart må sendes til avdelingen. Hvis bedriften nekter å undertegne protokollen, sender man inn protokollen likevel sendes inn.