• Bli medlem avfellesforbundet

  Sammen er vi sterke

 • Vis Styrke

  Bli medlem

 • Bli medlem idag

  Ta kontakt idag

Hvordan melde fra om yrkesskade og yrkessykdom?

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. Det finnes flere forskjellige meldeskjemaer. Du finner riktig skjema i under Skjema og søknad. Du kan også ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du har spørsmål eller vil ha hjelp til utfylling.

Hva er fristen for å melde skade eller sykdom?

Arbeidsgiver skal sende skademelding til NAV så snart som mulig. En yrkesskade må meldes senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må meldes innen ett år etter at du ble klar over årsaken til sykdommen.

NAV kan i visse tilfeller gjøre unntak fra meldefristen. Det må da være klart at forholdet er en yrkesskade, eller det må være særlige grunner til at skademelding ikke er sendt innen fristen.

Rutiner for medlemmer som har skadet seg på jobb
 • Kontakte Verneombud
 • Kontakte Tillitsvalgt
 • Gi beskjed til arbeidsgiver sånn at de kan melde inn skaden til NAV. (kontrollere at dette blir gjennomført)
 • Kontakte din avdeling i Fellesforbundet hvis du trenger bistand videre, eller har noen spørsmål.
Hva skjer når NAV mottar meldingen?

NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:

 • nærmere beskrivelse av skaden
 • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
 • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
 • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)

Når NAV har ferdigbehandlet saken får du et vedtak i posten. Hvis skaden eller sykdommen blir godkjent vil du også motta en orientering om stønad ved godkjent yrkesskade/yrkessykdom.

Hva sier loven?

Det er et vilkår at arbeidsulykken har skjedd eller den skadelige påvirkning har funnet sted mens du er yrkesskadedekket. Dette betyr at du må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§13-6 til 13-13. De fleste arbeidstakergruppene er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket). For vernepliktige, tjenestepliktige og enkelte andre militærpersoner gjelder egne regler med utvidet yrkesskadedekning.

Barn i barnehage (førskolebarn) er ikke omfattet av loven.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskadedekning. Les mer om frivillig yrkesskadetrygd.

Hva kan du få?

Hvis skaden eller sykdommen blir godkjent, kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Hvis du får varig medisinsk men som følge av yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett til menerstatning. Les mer om stønad ved godkjent yrkesskade, blant annet utgifter til helsetjenester med videre.

Andre regler

I tillegg til folketrygdlovens regler ved yrkesskade kan det også utbetales ytelser etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. Arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper.

Skjema og søknader